จำแนกตามประเด็น

แม้ว่า SDGs จะมีการจำแนกแบ่งออกเป็น 17 เป้าหมาย แต่ในแต่ละเป้าหมายอาจมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วย บางประเด็นก็กระจายตัวอยู่ในเป้าหมายต่างๆ เช่น Gender เยาวชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คนพิการและผู้สูงอายุ เป็นต้น

จากการสำรวจของทีม เราพบว่าหากเราจำแนกเป้าประสงค์ (Targets) ตามประเด็น จะสามารถจำแนกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

Advertisements