Skip to content

พอเพียงเพื่อยั่งยืน – กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สกว. และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจให้ลงบทความในหัวข้อเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

qa-1-banner

บทความมีการฉายภาพความสำคัญให้เข้าใจถึงบริบทที่แตกต่างและความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวโดยสรุป SDGs คือ “เป้าหมาย” ของการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ วิธีคิดที่จะช่วยให้ “กระบวนการ” ขับเคลื่อน SDGs เป็นไปอย่างยั่งยืน จากผลการศึกษาระดับโลกในปัจจุบัน SDGs เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่มีรายละเอียดครอบคลุมความต้องการของคนทุกกลุ่มมากที่สุด และเป้าหมายเหล่านี้ก็มิได้ขัดกับภาพฝันของสังคมที่ดีบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างใด

ในตอนท้าย อาจารย์ชลได้ให้นัยยะการขับเคลื่อน SDGs สำหรับประเทศไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นเมล็ดพันธ์ุใหม่สำหรับการร่วมมือกันรดน้ำจากทุกภาคี ด้วยการระดมปัญญาและกำลังอย่างโปร่งใสเพื่อจุดหมายเดียวคือความเจริญงอกงามของสังคมที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

อ่านบทความฉบับเต็มจากกรุงเทพธุรกิจ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: