Skip to content

ผลการประชุมยุทธศาสตร์ SDGs สู่ พื้นที่

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางทีม SDGMove ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ ตึก SM Tower เพื่อเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ SDGs สู่ ระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทนจาก จังหวัด นครพนม สมุทรสาครและ ตรัง ที่เคยขับเคลื่อนเรื่อง MDGs มาก่อน เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในครั้งนี้

ตัวแทนจากทั้งสามจังหวัดให้ความเห็นว่า SDGs ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับพื้นที่ และเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การนำ SDGs เข้าไปใช้กับแต่ละพื้นที่ก็ควรที่จะมีการปรับให้เข้ากับ บริบทของแต่ละพื้นที่ด้วย

IMG_20170403_135921.jpgส่วนการดำเนินงานที่ผ่านมา:

จังหวัดนครพนม มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับความยั่งยืนโดยหน่วยงานหลากหลายหน่วยงาน ตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ Millennium Development Goals โดยทางจังหวัดได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 4 ด้านซึ่งประกอบไปด้วย ด้านความยากจน ด้านการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ด้านสาธารณสุขร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และ ด้านสังคม

จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการใช้ข้อมูลเกี่ยวการพัฒนายั่งยืนในวางแผนระดับจังหวัด และได้รับตัวชี้วัดจากหน่วยงานกลาง เช่น กรมอนามัย

จังหวัดตรัง ก็มีการเก็บข้อมูลผ่านโครงการ 4 ชุด ประกอบด้วย ความยากจน การศึกษา สุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม โดยในจังหวัดตรัง ผลรายงานข้อมูลด้านความยากจนอยู่ในระดับที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมดีขึ้น แต่ว่าในด้านการศึกษาทางจังหวัดยังคงมีปัญหาอยู่ ในขณะที่ทางสาธารณสุขกลับแย่ลง แม้ว่าจะมีความร่วมมือที่มากขึ้น

20170403_164308

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: