Skip to content

สถิติเกี่ยวกับการขับเคลื่อน SDGs ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560

หลายคนสงสัยว่าหน่วยงานที่สำคัญ ๆ ในประเทศไทยนั้นมีความกระตือรือร้นขนาดไหนเกี่ยวกับ SDGs หรือ อยากทราบว่าประเทศไทยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาไหนไปบ้างแล้ว ทาง SDG Move ได้ผลิต Infographic มาเพื่อให้คำตอบแก่ทุกท่านครับ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 มีการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ จัดจำแนกราย 17 เป้าหมายดังนี้

จำนวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่

ดูภาพขนาดใหญ่

จะเห็นได้ว่า การจัดเวทีของทุกภาคส่วนรวมกันในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 นั้น เป้าหมายที่มีการจัดเวทีมากที่สุดคือ เป้าหมายที่ 1 การยุติความยากจนในทุกรูปแบบ โดยมีการจัดเวทีจำนวนมากถึง 38 ครั้ง รองลงมาคือ เป้าหมายที่ 12 การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน มีการจัดเวทีจำนวน 36 ครั้ง

ทั่งนี้สัดส่วนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการจัด ดังนี้

สัดส่วนการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงา

ดูภาพขนาดใหญ่

จะเห็นได้ว่า ตลอดเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 มีการจัดประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยองค์กรหรือหน่วยงานจากแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกัน หากดูจากสัดส่วน จะพบว่า ภาครัฐมีการจัดเวทีในแต่ละเป้าหมายโดยเฉลี่ย 14 ครั้ง ภาคประชาสังคม 9 ครั้ง ภาควิชาการ 10 ครั้ง ภาคเอกชน 1 ครั้ง และองค์กรระหว่างประเทศ น้อยกว่า 1 ครั้ง

ทั้งนี้ จำนวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคเอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการจัดทั้งหมด 17 เป้าหมาย แบ่งได้ดังนี้

จำนวนรวมของการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหน่

ดูภาพขนาดใหญ่

จะเห็นได้ว่า ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 แต่ละภาคส่วนได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวม 17 เป้าหมาย โดยมีหน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าภาพจัดมากที่สุด จำนวน 240 ครั้ง รองลงมาคือภาควิชาการ จำนวน 175 ครั้ง ภาคประชาสังคม จำนวน 155 ครั้ง ภาคเอกชน จำนวน 17 ครั้ง และองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 5 ครั้ง

 

ท่านสามารถดูสถิติเดือนมิถุนายน 2560 ถึง กันยายน 2560 ได้ ที่นี่

Advertisements

1 Comment »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: