Skip to content

Category: งานวิจัย

รวบรวมโพสต์ที่ว่าด้วยเรื่องงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับ SDGs การสนับสนุนการวิจัย และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอรายงานขั้นกลางโครงการสำรวจสถานะ SDGs ในประเทศไทยฯ

รับชมภาพและติดตามการประชุมเสนอรายงานขั้นกลางของโครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฏหมาย" 12 เป้าหมายเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ที่โพสต์นี้

การประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง “โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย

ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางทีม SDG Move จะมีการจัดการประชุมเสนอรายงานขั้นกลาง “โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” 12 เป้าหมาย เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อมูลอันเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการวิจัยทั้ง 12 เป้าหมาย

ผลการประชุมยุทธศาสตร์ SDGs สู่ พื้นที่

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทางทีม SDGMove ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ที่ ตึก SM Tower เพื่อเข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์ SDGs สู่ ระดับพื้นที่ โดยมีตัวแทนจาก จังหวัด นครพนม สมุทรสาครและ ตรัง ที่เคยขับเคลื่อนเรื่อง MDGs มาก่อน เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในครั้งนี้ ตัวแทนจากทั้งสามจังหวัดให้ความเห็นว่า SDGs ยังคงเป็นเรื่องใหม่สำหรับพื้นที่ และเนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นทางสังคม […]

วิชาภูมิศาสตร์ และ การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ดร.ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี จากโครงการ SDGMove ร่วมกับ ดร.เกียรติศักดิ์ ตั้งรุ่งเรืองอยู่ ได้ไปเผยแพร่ความรู้ และเปิดมุมมองงานวิจัยเชิงคุณภาพด้านภูมิศาสตร์ในประเทศไทยให้คณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจได้ฟัง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเชิงวิชาการ ณ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) แม้งานวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาภูมิศาสตร์นั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย นักวิจัยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา เยอรมัน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง หรือ […]

Towards Yangon Urban Growth Analytics / การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเมืองย่างกุ้ง

ปัจจุบัน สภาพปัญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นผลพวงด้านหนึ่งจากการเติบโตของเมืองที่ไร้ระเบียบ และอีกด้านหนึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดหาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตและรูปแบบของการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรอันจำกัดของประเทศและสิ่งแวดล้อม ถูกใช้สอยและทำลายเสื่อมสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพจนเกือบหมดศักยภาพและยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ในทศวรรษที่ผ่านมา หลายๆประเทศ เริ่มให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเมืองแนวใหม่ คือการพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่อย่างยังยืน ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี หนึ่งในนักวิจัยจากทีม SDGMove ได้ร่วมงานกับ สถาบันวิจัย LSE Cities (London School of Economics and Political Science) และ International Growth Centre […]

การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ต่อ เด็กและเยาวชนไทย

หลายๆคนมักจะคิดว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs นั้นเป็นเรื่องไกลตัวและเป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้า แต่จริงๆแล้ว SDGs นั้นถูกออกแบบมาให้เข้ากับทุกคน หลายเป้าหมาย (Goals) และ เป้าประสงค์ (Targets) มีความเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา อาจารย์ ชล บุนนาค จาก SDGMove ได้เข้าไปแบ่งปันความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคตของประเทศไทยและโลก ให้กับผู้เข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. […]

Design Default Deliberation: กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาตัวแทนจากทีม SDGMove ได้เข้าร่วมสัมมนา นวัตกรรมด้านวิชาการและนโยบายเพื่อฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ โดยในเวทีสัมนามีนักวิชาการที่มานำเสนอเรื่องน่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ผศ.ดร.อรอร  ภู่เจริญ ดร.อรอร นำเสนอกรณีศึกษาเครื่องมือ นโยบายสาธารณะของทางประเทศสิงคโปร์ ผ่านหลักคิดแนวทางเรื่อง 3D คือ Design Default Deliberation ที่จะมาแทน 3P เดิม คือ Process Planning Participation โดยเฉพาะเรื่อง Planning ที่ภาครัฐมักจะใช้เวลา […]

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัย SDGs

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 12.oo น. โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับทีมนักวิจัยทั้ง 12 ทีมที่ได้รับการคัดเลือก ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย

เรียน ผู้เสนอข้อเสนอโครงการทุกท่าน ตามที่โครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอวิจัย “โครงการสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น มีข้อเสนอวิจัยส่งเข้ามาทั้งหมด 60 ข้อเสนอ จากทั่วประเทศ บัดนี้กระบวนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอได้สิ้นสุดลงแล้ว ทางโครงการขอประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนทุนดังนี้

พอเพียงเพื่อยั่งยืน – กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 อาจารย์ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สกว. และอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจให้ลงบทความในหัวข้อเรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

Q&A โจทย์วิจัย: โจทย์วิจัยกว้างไปไหม?

Q: โจทย์วิจัยที่ประกาศออกไปกว้างไปไหมเมื่อเทียบกับงบประมาณและเวลาที่มี ? A: ผมมั่นใจว่า หากท่านอ่านชื่อของโจทย์วิจัย “การสำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมาย” ท่านต้องคิดว่าเป็นโจทย์ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแน่นอน เพราะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีถึง 17 ข้อ แต่ในความเป็นจริง มันไม่กว้างขนาดนั้นครับ หากเราดูในรายละเอียดของโจทย์วิจัย (ท่านสามารถดูรายละเอียดของโจทย์วิจัย และแบบฟอร์มตัวอย่างสำหรับการเขียน proposal ได้ที่นี่) จะพบว่า มันไม่กว้างอย่างที่คิด ด้วยเหตุผลต่อไปนี้ครับ

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนสุดท้าย

The lazy person’s guide to saving the world คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนสุดท้าย (1min. read) Level 3 Neighborhood nice guy เป็นคนดีของสังคมไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอีกต่อไป วันนี้เลเวล 3 เราก้าวออกมานอกบ้านเป็นคนดีของชุมชนใกล้บ้านกันครับ ไม่ต้องไปไกลสุดล่าฟ้าเขียวก็สามารถช่วยให้โลกยั่งยืนได้เหมือนกันนะเออ

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนที่2

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ ตอนที่2 (1min. read)       Level 2 Household Hero เรื่องง่ายๆ เริ่มต้นทำได้ที่บ้านเราเอง วันนี้เราลุกขึ้นมาจากโซฟาแล้ว มาดูกันดีกว่าว่า อะไรบ้างในบ้านที่ทำได้แล้วก็ช่วยโลกด้วย คุณอาจจะพบว่ามันง่ายกว่าที่คุณคิดไว้มาก 

คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ (1)

ใครว่าคนขี้เกียจช่วยโลกไม่ได้ ลองอ่าน "คู่มือรักโลกฉบับคนขี้เกียจ" และลองทำตามดูสิครับ บทความนี้มีทั้งหมด 3 ตอน นี่คือตอนที่ 1