Skip to content

Tag: เกี่ยวกับ SDGs

สวัสดี SDGs (2) – ว่าด้วยเป้าหมาย (Goals) 17 เป้าของ SDGs

สวัสดี SDGs ตอนที่ 2 นี้ว่าด้วยเรื่องเป้าหมาย 17 เป้าหมายของ SDGs หลักการเบื้องหลังโดยสังเขป และความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย (กลุ่ม 5 P)

Advertisements