Skip to content

Tag: SDGS

SDGs กับมุมมองการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะครูจังหวัดอุดรธานี (และสกลนคร)

คนส่วนใหญ่มักจะรู้กันอยู่แล้ว แต่ทว่าน้อยคนนักที่จะนึกถึงการนำปัญหาและโอกาสมาเชื่อมกันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน SDGs จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่จะช่วยให้ทุกคนมองเห็นถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน

มหาวิทยาลัยชิงหวา ก่อตั้งสถาบันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Institute for Sustainable Development Goals หรือ 清华大学全球可持续发展研究院)

มหาวิทยาลัยชิงหวา (清华大学) มหาวิทยาลัยอันดับแนวหน้าของประเทศจีน ได้ก่อตั้งสถาบันเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (清华大学全球可持续发展研究院) อย่างเป็นทางการ เพื่อผลักดันและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Towards Yangon Urban Growth Analytics / การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของเมืองย่างกุ้ง

ปัจจุบัน สภาพปัญหาความอ่อนแอของระบบนิเวศของเมืองต่างๆ ซึ่งเป็นผลพวงด้านหนึ่งจากการเติบโตของเมืองที่ไร้ระเบียบ และอีกด้านหนึ่งเกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจในอดีต ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดหาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตและรูปแบบของการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ทำให้ทรัพยากรอันจำกัดของประเทศและสิ่งแวดล้อม ถูกใช้สอยและทำลายเสื่อมสภาพทั้งปริมาณและคุณภาพจนเกือบหมดศักยภาพและยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ ในทศวรรษที่ผ่านมา หลายๆประเทศ เริ่มให้ความสำคัญกับแนวทางการพัฒนาเมืองแนวใหม่ คือการพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่อย่างยังยืน ดร. ณัฐวิคม พันธุวงศ์ภักดี หนึ่งในนักวิจัยจากทีม SDGMove ได้ร่วมงานกับ สถาบันวิจัย LSE Cities (London School of Economics and Political Science) และ International Growth Centre […]

Design Default Deliberation: กรณีศึกษานโยบายสาธารณะของประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาตัวแทนจากทีม SDGMove ได้เข้าร่วมสัมมนา นวัตกรรมด้านวิชาการและนโยบายเพื่อฝ่าข้ามความเหลื่อมล้ำ โดยในเวทีสัมนามีนักวิชาการที่มานำเสนอเรื่องน่าสนใจมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ผศ.ดร.อรอร  ภู่เจริญ ดร.อรอร นำเสนอกรณีศึกษาเครื่องมือ นโยบายสาธารณะของทางประเทศสิงคโปร์ ผ่านหลักคิดแนวทางเรื่อง 3D คือ Design Default Deliberation ที่จะมาแทน 3P เดิม คือ Process Planning Participation โดยเฉพาะเรื่อง Planning ที่ภาครัฐมักจะใช้เวลา […]